UWAGA MIESZKAŃCY!!!!

 

W związku ze zbliżającym okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Kowale Oleckie,  iż obowiązuje ustawowyBEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych.

 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA:

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.):

-art. 155. Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.

-art. 191. Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.):

·         art. 5 ust. 1 „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:

-  pkt 1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

-  pkt 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”;

·         art. 10 ust. 2 „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny”.

 

Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń spalanie odpadów z naruszeniem w/w przepisów jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 500 zł (art. 145 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz.1094 z późn. zm.)

 

 

PAMIĘTAJ !!! 
DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ŚMIECI !


NIE WOLNO SPALAĆ:

·         plastikowych pojemników i butelek po napojach,

·         zużytych opon

·         innych odpadów z gumy,

·         przedmiotów z tworzyw sztucznych,

·         elementów drewnianych pokrytych lakierem,

·         sztucznej skóry,

·         opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,

·         opakowań po farbach i lakierach,

·         pozostałości farb i lakierów,

·         plastikowych toreb z polietylenu,

·         papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

 

 

W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH MOŻNA SPALAĆ TYLKO - POZA OPAŁEM:

·         papier, tekturę i drewno

·         opakowania z papieru, tektury i drewna

·         odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych

·         odpady kory i korka

·         trociny, wióry i ścinki

·         mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury.

 

CZYM GROZI SPALANIE ŚMIECI:

·         dioksyny i furany powstające w czasie spalania śmieci, nieodwracalnie niszczą zdrowie - powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płód i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne,

·         związki te to jedna z najsilniejszych trucizn, jakie zna ludzkość - ich działanie polega na podstępnym bo powolnym, ale niezwykle skutecznym uszkadzaniu rozmnażających się komórek w organizmach żywych,

·         niecałe 2 miligramy dioksyn wystarczą by zabić człowieka.

 

Spalając odpady w piecach trujemy więc siebie, sąsiadów, powietrze, wodę, glebę, a dodatkowo zwiększa się ryzyko zapalenia się przewodów kominowych, a przez to i całego domu.

 

Zgodnie z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.). Wójt Gminy Kowale Oleckie jest uprawniony do sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym jego właściwością.

 

Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do: wstępu na teren nieruchomości, przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych; żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

 

Mając powyższe na uwadze osoby przyłapane na spalaniu odpadów powinny się liczyć z sankcjami !!!

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl