• Ważne informacje:

  •  Od 1 stycznia 2017 opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi z terenu nieruchomości uiszcza się z dołu, do 30-tego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek dotyczy, za wyjątkiem miesiąca lutego, dla którego termin płatności ustala się na dzień 28.

   

  • Ryczałtowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczane są przez podmioty zobowiązane z góry, bez wezwania, za cały rok w terminie do 15-tego lipca.

   

  • W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie obowiązku opłaty lub jej wysokość, opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych okoliczności.

   

  • Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Gminy Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44,

  19-420 Kowale Oleckie, nr konta: 25 9339 0006 0030 0300 0257 0012

   

  • Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych (w tym worki), na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd oraz możliwość zawrócenia (w razie konieczności), w określonym terminie, zgodnie z harmonogramem.

   

  • Przypadki nieodebrania z nieruchomości odpadów (zgodnie z harmonogramem) należy zgłaszać do Urzędu Gminy, osobiście lub telefonicznie pod nr 87 523 82 74 wew.33, w terminie 2 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia

   

  • Deklarację właściciel nieruchomości  obowiązany jest złożyć w terminie  14 dni od dnia zamieszkania  na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

   

  • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

   

  • Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości może przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pomocą Skrzynki Podawczej Projektu Wrota Warmii i Mazur znajdującej się pod adresem: http://cu.warmia.mazury.pl/

   

  • Deklarację w formie elektronicznej składa się poprzez wysłanie odpowiednio podpisanej  e-paczki, której elementem jest dołączony jako załącznik do formularza pisma ogólnego, wypełniony komputerowo właściwy druk deklaracji w formacie .DOC albo .DOCX, określony niniejszą uchwałą.

   

  • Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

   

   

  UWAGA

   

  W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2017 Rozporządzeniem Ministra Środowiska1) z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, Wójt Gminy Kowale Oleckie informuje, iż Gmina Kowale Oleckie stosuje okres przejściowy, tj. dotychczasowe zasady odbioru odpadów będą obowiązywały do końca umowy zawartej z firmą odbierającą odpady (EKO s.c.), tj. do 30 czerwca 2020 r.

   

   

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl