Osiągnięte przez  Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” (ZMGK) poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

  • w roku 2013- 19,8 %
  • w roku 2014- 25,1 %
  • w roku 2015- 27,4 %

 

Osiągnięte przez ZMGK poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

  • w roku 2013- 20,1 %
  • w roku 2014- 24,7 %
  • w roku 2015- 26,1 %

 

Osiągnięte przez ZMGK poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

  • w roku 2013- 83,3 %
  • w roku 2014- 100 %
  • w roku 2015- 100 %

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl