I.  Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

-ujęte są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Kowale Oleckie (rozdział 6 uchwały nr RG.0007.115.2016 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 7 czerwca 2016 r):

 

  • Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia oraz do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
  • Dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.

 

Za niezachowanie tych zasad właściciel naraża się na odpowiedzialność karną i cywilną.

 

Obowiązki właściciela psa regulują nie tylko dobre obyczaje, czy kultura osobista, ale przede wszystkim polskie prawo. Zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu psa może doprowadzić do wyrządzenia szkody przez psa innej osobie. Najczęściej ta szkoda ma postać uszkodzenia rzeczy, ale również poważnego pogryzienia przez psa dziecka czy nawet dorosłej osoby. W zależności od skutków takiego niewłaściwego trzymania czworonoga, właściciela może spotkać mniej lub bardziej surowa odpowiedzialność karna. W przypadku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi kara nawet do 10 lat więzienia.

 Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (j.t. Dz.U.2013.856 ze zm.) zabrania się znęcania nad zwierzętami (art. 6 pkt 1a w/w ustawy).

 

Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:

ü  porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje.

ü  bicie zwierząt;

ü  używanie uprzęży, pęt, stelaży, więzów lub innych urządzeń zmuszających zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodujących zbędny ból, uszkodzenia ciała albo śmierć;

ü  złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt;

ü  wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;

ü  utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody

ü  Zgodnie z art. 35 w/w ustawy za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl