ZASADY OPIEKI NAD KOTAMI WOLNO ŻYJĄCYMI

w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kowale Oleckie na rok 2017

 1. Kotami wolno żyjącymi na terenie gminy Kowale Oleckie zajmują się zarejestrowani Karmiciele (społeczni opiekunowie);
 2. Aby zostać Karmicielem należy zarejestrować się w Urzędzie Gminy Kowale Oleckie, ul. Kościuszki  44, 19-420 Kowale Oleckie, pok. 8a, wypełniając wniosek stanowiący odrębny załącznik. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie od mieszkańców gminy Kowale Oleckie (osób zameldowanych na terenie gminy);
 3. Po zweryfikowaniu przez Urząd Gminy miejsca przebywania kotów, Karmiciel zostaje zarejestrowany i zostaje osobą uprawnioną do odbierania na podstawie wniosku karmy przeznaczonej dla kotów wolno żyjących;
 4. Z uwagi na ograniczone środki finansowe  ilość karmy przeznaczona na dokarmianie kotów wynosi 100 kg/rok. Limit Karmy oraz osobników przypadający na 1 karmiciela zostanie podzielony na podstawie wniosków opiekunów kotów z uwzględnieniem miejsc masowego występowania kotów wymagających dokarmiania. Wnioski opiekunów uwzględniane będą do wyczerpania limitu zapasów karmy, przy czym jako podstawowe limity wyznacza się:
  - 1kg/1 osobnika/miesiąc;
  - 4 osobniki/1 karmiciela;
 5. Karma będzie wydawana w pok. 8a Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 44, w godzinach 8.00-15.00 przez upoważnionych pracowników Urzędu;
 6. Urząd Gminy ma prawo kontrolować sumienność wykonywanych przez Karmicieli obowiązków, a w przypadku nie przestrzegania ich, osoba opiekująca się kotami może zostać wykreślona z rejestru Karmicieli;
 7. Karmiciel ma obowiązek dbania o porządek w miejscu dokarmiania, usuwania starej karmy i odchodów, oraz zapewnienia dostępu do wody;
 8. Gmina pokrywa koszty (do wysokości przeznaczonych na ten cel środków budżetowych) usypiania ślepych miotów oraz sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących z terenu gminy, które zostaną odłowione, a po wykonaniu zabiegu wypuszczone na wolność w miejscu ich odłowienia. Odłowienie, transport oraz wypuszczenie kotów odbywa się staraniem Karmicieli i na ich koszt.

wniosekowydaniekarmy.docx">Wniosek o wydanie karmy

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl