Inwestujemy w młode pokolenie

„Czego się nauczysz w dzieciństwie, to jest wyryte na kamieniu”
Inwestujemy w młode pokolenie
W szkołach podstawowych Gminy Kowale Oleckie realizowany jest projekt Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów ze szkół podstawowych w gminie Kowale Oleckie.
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego.
Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych grupy dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych w Kowalach Oleckich, Stożnem i Sokółkach poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz doposażenie bazy szkolnej w pomoce dydaktyczne.

Cele szczegółowe projektu to :
1. zmniejszenie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożenia ryzykiem dysleksji,
2. zmniejszenie trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
3. zmniejszenie zaburzeń rozwoju mowy,
4. zmniejszenie zaburzeń rozwojowo-emocjonalnych utrudniających naukę,
5. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

W zajęciach biorą udział uczniowie, u których zdiagnozowano określone potrzeby.
Udział w zajęciach jest bezpłatny i dobrowolny.
Każdy uczeń jest zobowiązany do regularnego udziału
w projekcie, aktywnego uczestnictwa w zajęciach, dbania o pomoce dydaktyczne wykorzystywane w czasie zajęć.
Nauczyciele realizujący zajęcia prowadzą bieżący monitoring osiągnięć uczniów.
Rodzice mają prawo do wglądu i modyfikacji podanych danych osobowych, informacji o postępach ucznia, konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia.
W czasie zajęć prowadzący, pracując w małych grupach, pobudzają aktywność umysłową uczniów, ich wyobraźnię, wykorzystując mocne strony dziecka. Skłaniają uczestników do samodzielnego rozwiązywania problemów, wykorzystując posiadaną przez nich wiedzę. Doskonalą koncentrację uwagi, kształcą pomysłowość, krytycyzm, rozbudzają ciekawość poznawczą i twórcze działania. Dominującą rolę odgrywają stosowane przez prowadzących metody aktywizujące uczniów, uwzględniające aktywność intelektualną, emocjonalną i praktyczną każdego dziecka oraz wykorzystanie pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach realizacji zadania. Są to gry dydaktyczne i logiczne, programy komputerowe, układanki, ruchome alfabety, dyktanda graficzne, instrumenty muzyczne, multiklocki i in.
Ciekawe formy i metody pracy sprawiają, iż uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, traktują je jako zabawę, ciekawą formę spędzania wolnego czasu.
Oto rodzaje zajęć, prowadzący oraz harmonogram realizacji zajęć w poszczególnych szkołach.
Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich
1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych dysleksją – prowadzi pani Małgorzata Koloszewska
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycznymi– prowadzi pani Elżbieta Hołubowicz
3. Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami mowy – zajęcia logopedyczne – prowadzi pani Barbara Gulbierz
4. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – prowadzi pani Teresa Jaślan
5. Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci uzdolnionych z dziedziny nauk matematyczno – przyrodniczych – prowadzi pani Mirosława Grzymkowska
Tygodniowy harmonogram realizacji zajęć

zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu
zajęcia dla dzieci z trudnościami matematycz-
nymi
zajęcia logopedyczne
zajęcia dla dzieci uzdolnionych
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl