Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 28 marca 2017 roku

RG. 0002.2.2017       

                                     

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2016 r.  poz. 446, z późn. zm. ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 28 marca 2017 roku ( wtorek ) o godz. 12 00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich ( II piętro ).

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad;

2. Wybór sekretarza;

3. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian;

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza

    z wykonania uchwał Rady;

6. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych

    i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę

    w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół

    podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowale Oleckie dla kandydatów

    zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych

    do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych

    do potwierdzenia spełniania kryteriów;

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w drugim

    etapie procesu rekrutacyjnego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych

    w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowale Oleckie,

    przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia

    niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełniania kryteriów;

9. Podjecie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu

     sołeckiego w roku 2018;

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami

      bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kowale

      Oleckie na rok 2017 ”;

11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów użyteczności

      publicznej stanowiących własność Gminy Kowale Oleckie;

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi

      Oleckiemu na dofinansowanie realizacji powiatowego programu zdrowotnego

      ,, Profilaktyka raka szyjki macicy na lata 2009 – 2020 ‘’;

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

      należących do Gminy Kowale Oleckie służebnością przesyłu;

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu utrzymania grobów

      i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Kowale Oleckie;

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy

      Kowale Oleckie na lata 2017 – 2024;

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2017

       rok;

17. Interpelacje i zapytania;

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach;

19. Wolne wnioski i informacje;

20.  Zamknięcie obrad:

 

                                                                                                                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy

 

  Teresa Truchan                 

Opublikowano: 24 marca 2017 14:56

Kategoria: Aktualności

Źródło: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Wyświetleń: 122

Gmina Kowale Oleckie

Realizacja: IDcom-web.pl