Zaproszenie na sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 23 listopada 2017 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz . U. z 2017 r.  poz. 1875 ) zwołuję sesję Rady Gminy Kowale Oleckie w dniu 23 listopada 2017 roku ( czwartek ) o godz. 11 oo    w sali  konferencyjnej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich. 

 

                                   Proponuję następujący porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad;

2. Wybór sekretarza;

3. Przedstawienie porządku obrad i wprowadzenie ewentualnych zmian;

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza

    z wykonania uchwał Rady;

6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej

    sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich

    w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich;

7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół

    w Sokółkach w Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Sokółkach;

8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej

    sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Stożnem w ośmioletnią Szkołę

    Podstawową w Stożnem;

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia

     odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

      2018;

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie

      w wodę;

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za odbiór i oczyszczanie

      ścieków;

13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf

      zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Kowale Oleckie realizowanego

      przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gołdapi sp. z.o.o; 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy

      Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,

      o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

      pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018; 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia

      szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

      odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kowale

      Oleckie oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela

      nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

      o nr geod. 92/13 obręb geod. Kowale Oleckie, gm. Kowale Oleckie służebnością

      przesyłu;

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały;

18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały;

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy

      Kowale Oleckie na lata 2017 – 2024; 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kowale Oleckie na 2017

       rok;  

21. Interpelacje i zapytania;

22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich sesjach;

23. Wolne wnioski i informacje;

24. Zamknięcie obrad.   

                                      

 

       Przewodnicząca Rady Gminy                                                                                                         Teresa Truchan

 

 

Sesję poprzedzi szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych skierowane do radnych, sołtysów oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Opublikowano: 15 listopada 2017 09:49

Kategoria: Aktualności

Źródło: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Wyświetleń: 198

Gmina Kowale Oleckie

Realizacja: IDcom-jst.pl