„Cyfrowa gmina – rozwój e-usług w gminie Kowale Oleckie”

unia.jpg

Tytuł projektu: „Cyfrowa gmina – rozwój e-usług w gminie Kowale Oleckie”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 
w ramach Osi Priorytetowej 3 „Cyfrowy Region”, 
Działania 3.1 „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego 
oraz wysoka jakość e-usług publicznych”

Wnioskodawca: Gmina Kowale Oleckie

Cel główny projektu: poprawa dostępności, jakości i efektywności świadczonych usług publicznych oraz usprawnienie procesów wewnętrznych związanych ze świadczeniem usług publicznych poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowego urzędu, wykorzystujących zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne.

Cele szczegółowe:

Projekt zakłada informatyzację Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich wraz z wdrożeniem e-usług, jakie będą świadczone ze pomocą uruchomionej platformy internetowej. Projekt pozwoli na rozwój nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną, ze szczególnym uwzględnieniem usług o wysokim poziomie e-dojrzałości, bezpieczeństwa oraz ich integracji na wspólnej platformie elektronicznych usług administracji publicznej (ePUAP).

Uruchomienie 15 elektronicznych usług publicznych e-usługi charakteryzować się będą wysokim poziomem dojrzałości (7 usług zapewniających interakcję dwustronną oraz 8 usług transakcyjnych z mechanizmami personalizacji), większość z nich charakteryzuje wysoki potencjał korzystania (dotyczą często załatwianych spraw). Uruchomienie e-usług będzie połączone z wdrożeniem oraz modernizacją systemów informatycznych w UG i modernizacją infrastruktury sieciowo – sprzętowej w zakresie niezbędnym dla zaplanowanych wdrożeń. Projekt zakłada integrację systemów informatycznych UG, wykorzystanie możliwości platformy ePUAP oraz uruchomienie dedykowanego rozwiązania front-office dla mieszkańców.

Cel główny projektu osiągnięty zostanie do końca grudnia 2018 r.

W wyniku realizacji projektu, udostępnione zostaną 15 nowych e-usług:


Lp.

Nazwa usługi

1.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego.

3.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

4.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

5.

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

6.

Udział w konsultacjach społecznych.

7.

Wniosek o rejestrację w module komunikacji CPeUM.

8.

Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

9.

Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób Prawnych.

10.

Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych.

11.

Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób prawnych.

12.

Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób fizycznych.

13.

Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób prawnych.

14.

Prowadzenie spraw w zakresie podatku od środków transportowych.

15.

Prowadzenie spraw w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Planowane efekty realizacji projektu:

• poprawa funkcjonowania urzędu i optymalizacja kosztów utrzymania poprzez automatyzację części zachodzących procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów;

• wdrożenie jednolitych mechanizmów wymiany informacji, opartych na technologii teleinformatycznej;

• usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców w tym osób niepełnosprawnych;

Projekt przyczyni się do upowszechnienie wykorzystania Internetu oraz narzędzi komunikacji elektronicznej w życiu codziennym mieszkańców i przedsiębiorców oraz turystów z terenu objętego jego realizacją, co spowoduje:

• podniesienie jakości życia mieszkańców gminy;

• ułatwienie w prowadzeniu działalności gospodarczej;

• zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy;

• podniesienie atrakcyjności turystycznej.

Wartość projektu: 890 520,00 zł.

Wkład funduszy europejskich: 756 942,00 zł.

Opublikowano: 07 lutego 2018 07:48

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 546

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl