Wójt Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kowale Oleckie Nr XXII/156/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie określenia trybu i zasad postępowania w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań własnych Gminy poprzez samorząd gminny podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, uchwały Rady Gminy Kowale Oleckie Nr RG.0007.226.2017 z dnia 23 listopada  2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok i uchwały NR RG.0007.242.2017 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowale Oleckie na 2018 r., zarządza się co następuje:

Wójt Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2018 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w zakresie:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – w szczególności organizację zawodów, rozgrywek, spartakiad, turniejów i rajdów sportowych, biegów przełajowych w Gminie Kowale Oleckie oraz jej reprezentacja na zewnątrz  - 15 000,00 zł

2. Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych – 2 000,00 zł

3. Działania integracyjne w formie organizacji festynów, spotkań, inicjatyw propagujących podniesienie bezpieczeństwa, „Dni rodziny”, „Czas dla rodziny” – 6 000,00 zł

4. Organizacja imprez, przeglądów, dni, konferencji związanych z promocją dziedzictwa kulturowego i patriotycznego – 2 000,00 zł

5. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 3 000,00 zł

6. Stworzenie różnych form spędzania wolnego czasu (obozy, półkolonie, zimowiska, wycieczki oraz finansowanie imprez dla dzieci i młodzieży) jako promocja zabawy bez alkoholu i środków psychoaktywnych – 35 000,00 zł

 

Podane w/w środki finansowe mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia lub zwiększenia budżetu Gminy z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. Dopuszcza się możliwość przekazania środków finansowych na realizację zadania publicznego w transzach.

 

Opublikowano: 27 lutego 2018 09:20

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

zarzadzenie_nr_or_0050122018.doc [93 KB]

2__wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego.doc [261 KB]

3__wzor_umowy_o_realizacje_zadania_publicznego.doc [168 KB]

4__wzor_sprawozdania_z_wykonania_zadania_publicznego.doc [190.5 KB]

Wyświetleń: 224

Gmina Kowale Oleckie

Realizacja: IDcom-jst.pl