Protokół z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kowale Oleckie

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kowale Oleckie.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: 14 – 28 maja 2018 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projekt wyżej wskazany został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kowale Oleckie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kowale Oleckie.

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii ani uwag do konsultowanego projektu uchwały.  

 Niniejszy protokół zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kowale Oleckie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kowale Oleckie.

 

Sporządził:                                                                                                               Zatwierdził:

 

 

Kowale Oleckie, 30 maja 2018 roku

 

Opublikowano: 30 maja 2018 11:54

Kategoria: Aktualności

Źródło: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Załączniki:

protokol_konsultacje.pdf [648.59 KB]

Wyświetleń: 142

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl