Otwarty nabór do Komisji Konkursowej na 2017 rok

Wójt Gminy Kowale Oleckie zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swojego reprezentanta do udziału w pracach komisji konkursowych oceniających oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert, realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Gminę Kowale Oleckie.

Członek Komisji Konkursowej musi spełniać poniższe warunki:

  1. Być reprezentantem organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych  w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie gminy Kowale Oleckie.
  2. Posiadać pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji lub podmiotu.
  3. Wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Informację o wytypowanej osobie (pismo zgłoszeniowe z upoważnieniem), proszę przesłać w formie elektronicznej na adres: kosobudzki@kowale.fr.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Kowale Oleckie, ul. Kościuszki 44, 19 – 420 Kowale Oleckie, w nieprzekraczalnym terminie do 11 kwietnia 2017 roku.

Kandydaci na członków Komisji Konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert na realizację poszczególnego zadania publicznego w formie wsparcia w 2017 r. W ocenie i opiniowaniu oferty złożonej w konkursie na realizację poszczególnych zadań publicznych nie może brać udziału także osoba, której powiązania ze składającym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia, co do jej bezstronności.

W przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na członka Komisji Konkursowej nie zostanie wyłoniona reprezentacja sektora organizacji pozarządowych  i podmiotów zrównanych, Komisja Konkursowa będzie działała bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty zrównane zgodnie  z art. 15 ust. 2da, pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, z późn. zm.).

Opublikowano: 05 kwietnia 2017 13:46

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Załączniki:

formularz_zgloszeniowy.doc [25.5 KB]

upowaznienie.doc [23 KB]

Wyświetleń: 186

Gmina Kowale Oleckie

Realizacja: IDcom-web.pl