Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty azbest 2017

Kowale Oleckie, 17 lipca 2017 roku

IGKm.OŚ.271.1.5.2017.PM

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Kowale Oleckie, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na realizację zadania
pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowale Oleckie”, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta Nr 1, którą złożył Wykonawca:

ŚRODOWISKO  i INNOWACJE  Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy.

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego
w zapytaniu ofertowym, tj. zawierała najniższą cenę spośród przedstawionych w ofertach nie podlegających odrzuceniu.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100,00 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer

oferty

Wykonawca

Cena brutto

Punktacja

1

ŚRODOWISKO  i INNOWACJE  Sp. z o.o.

Dobrów 8,   28 – 142 Tuczępy

113 859,93 zł

100,00 pkt

2

RENOVO S.C. Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski

ul. Studzińskiego 48 m. 8, 91 – 498 Łódź

135 152,77 zł

84,25 pkt

 

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w dniu  17 lipca 2017 roku.

Opublikowano: 17 lipca 2017 12:39

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf [685.08 KB]

Wyświetleń: 152

Gmina Kowale Oleckie

Realizacja: IDcom-web.pl