Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Kowale Oleckie

 

Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 stycznia br. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mają wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji deszczowej otwartej lub zamkniętej.

Każdy kto posiada nieruchomość o powierzchnie większej niż 3500 m2 i więcej niż 70% tej powierzchni jest zabudowana lub utwardzona ma obowiązek uiszczenia tej opłaty. Nie dotyczy to nieruchomości skanalizowanych.

Sposób obliczania opłaty reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Wysokość opłaty retencyjnej ustala Wójt i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia.

Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację.

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Wobec powyższego osoby władające nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, które zabudowały swoją działkę w co najmniej 70% proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy Kowale Oleckie zamieszczonego poniżej oświadczenia.

Opublikowano: 19 kwietnia 2018 09:37

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

oswiadczenie.doc [47.5 KB]

Wyświetleń: 198

Gmina Kowale Oleckie

Realizacja: IDcom-jst.pl