OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych

Ełk, dnia 18 grudnia 2015 r.

 

OBWIESZCZENIE
o konsultacjach społecznych


Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 ze zm.)

 

Przewodniczący Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana
podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z:

 

„Prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Programu interwencji samorządów terytorialnych w celu zmiany społeczno-gospodarczej i integracji obszaru funkcjonalnego subregionu EGO położonego we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego" - "PRO EGO 2014-2020" wraz z projektem dokumentu „PRO EGO 2014-2020" dla którego została opracowana „Prognoza”

  1.                   I.     Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowane dokumenty są wyłożone do publicznego wglądu w Biurze Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana
ul. Małeckich  3/28, 19-300 Ełk i są dostępny od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00-15.00 
( tel. 692 905 346) w okresie trwania konsultacji . Ponadto zostały podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.elk.warmia.mazury.pl/251/Ogloszenia_i_komunikaty/ 

  1.                  II.     Możliwość składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanych dokumentów oraz składania uwag i wniosków. 

  1.                 III.     Termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 28 grudnia 2015 r. do 22 stycznia 2016 r. w jednej                               z następujących form:

  • w formie pisemnej na adres: Biuro Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana, ul. Małeckich 3/28, 19-300 Ełk,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: a.lemieszonek@um.elk.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z                          18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.),
  • ustnie do protokołu,
  • bezpośrednio w trakcie otwartych spotkań konsultacyjnych, które odbędą się:

-  14 stycznia 2016 r. (czwartek), godz.: 10.00-12.00, GOŁDAP - Urząd Miejski w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 14,

-  14 stycznia 2016 r. (czwartek), godz.: 13.30.-15.30, OLECKO - Starostwo Powiatowe w Olecku,
ul. Kolejowa 32,

-  15 stycznia 2016 r. (piątek), GODZ.: 10.00-12.00, EŁK, Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013.1235 ze zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Uwagi i wnioski powinny zawierać nazwisko i imię/nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi/wniosku.

  1.                 IV.     Organ właściwy do rozpatrywania uwag i wniosków

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Przewodniczący Stowarzyszenia EGO Kraina Bocian.

Opublikowano: 22 grudnia 2015 09:11

Kategoria: Komunikaty

Źródło: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Załączniki:

formularz_konsultacyjny_prognoza_ego.doc [47.5 KB]

obwieszczenie_ego_18122015_pro_ego_i_poos.pdf [108.44 KB]

Wyświetleń: 983

Gmina Kowale Oleckie

Realizacja: IDcom-jst.pl