II publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy: nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 76 w obrębie Rogówko

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE

działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.2147) i § 3, 4 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

ogłasza II publiczny przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy:

 

nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 76

w obrębie Rogówko, Kw.OL1C/00030714/8

pow.0,2900 ha

cena wywoławcza- 8.800 zł

wadium- 900 zł (w pieniądzu)

 

    Postąpienie- o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do wylicytowanej ceny  nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości 466 zł.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy dla wymienionej działki.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania nieruchomość znajduje się w strefie H- wielofunkcyjnej, głównie rozwoju usług i przemysłu oraz mieszkalnictwa, obsługa drogi krajowej nr 65, miejscowość Kowale Oleckie -centralny osadniczy ośrodek gminy.

Na terenie nieruchomości nie były wykonywane badania geotechniczne gruntu. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane.

Obciążenia i zobowiązania dotyczące nieruchomości-brak.

Forma nabycia- na własność.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 roku (piątek) o godz. 1000, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne -właściciele działek sąsiednich, jeżeli wpłacą wadium w w/w wysokości   na rachunek  Gminy Nr 68 93390006 0030 0300 0257 0014 w BS Olecko O/Kowale Oleckie w terminie do 14 kwietnia 2017 r. Wadium należy wpłacić, z takim wyprzedzeniem aby w dniu 14 kwietnia 2017 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy. W przypadku małżeństwa w dowodzie wpłaty wadium należy wpisać oboje małżonków.  Do 14 kwietnia 2017 r. należy zgłosić do Gminy na piśmie chęć uczestnictwa w przetargu.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który wygra przetarg, zwrócone  osobie, która nie wygra przetargu. Zwrot wadium nastąpi  przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Wadium przepada, gdy  uczestnik przetargu , który przetarg wygrał, uchyla się od zawarcia umowy.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

-dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo- dowód osobisty(osoba fizyczna),
w przypadku małżeństwa wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub upoważnienie małżonka do udziału w przetargu,

- w przypadku osób prawnych -aktualny odpis z właściwego rejestru, akt założycielski
 i dowody tożsamości osób reprezentujących.

Opłatę za nabycie nieruchomości , według ceny osiągniętej w przetargu, należy wpłacić jednorazowo na rachunek Gminy Nr 25 9339 0006 0030 0300 0257 0012, najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

 

Opłaty notarialne, sądowe, ewentualne koszty wznowienia granic ponoszą nabywcy.

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny.

Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy (pokój nr 13, tel. 87 5238279,
 wew. 45).

Termin poprzedniego przetargu-23.02.2017 r.

 

Kowale Oleckie, dn.16.03.2017 r.

Opublikowano: 16 marca 2017 12:26

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Wyświetleń: 110

Gmina Kowale Oleckie

Realizacja: IDcom-web.pl