Informacja z otwarcia ofert

Kowale Oleckie dn.15.05.2017 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego znak: SEMNOWA.271.1.2017 na zadanie pn.: ,,Docieplenie budynków Spółdzielni Eksploatacyjno – Mieszkaniowej NOWA w Kowalach Oleckich” Prezes Zarządu działający w imieniu Spółdzielni Eksploatacyjno – Mieszkaniowej NOWA w Kowalach Oleckich na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi:  692 339,78 zł brutto.

2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, terminami wykonania zamówienia, okresu gwarancji oraz warunkami płatności.

 

Nr oferty

Firma i adres Wykonawcy

Cena oferowana brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

1.

,,DARBUD” Dariusz Zalewski,      19-400 Olecko, ul. Norwida 15a

894 300, 00 zł

do 15.10.2017 r.

36 mies.

2.

Zakład Usług Budowlanych, 19-500 Gołdap, ul. Paderewskiego 13/9

1 757 516,16 zł

do 15.10.2017 r.

60 mies.

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

Opublikowano: 15 maja 2017 10:54

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Wyświetleń: 84

Gmina Kowale Oleckie

Realizacja: IDcom-web.pl