Plan postępowań o udzielnie zamówień na rok 2018

                                                              Gmina  Kowale Oleckie

                                                   19-420 Kowale Oleckie  ul. Kościuszki 44

                   Nr konta BS Olecko O/Kowale Oleckie 25933900060030030002570012

                    tel. fax. 0-87 5238279, 09, 74  / NIP 847-10-01-440 / e-mail: gmina@kowale.fr.pl

                                                      

 

 

 

Plan postępowań o udzielnie zamówień na rok 2018

 

Gmina Kowale Oleckie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielnie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

(roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb

lub inna procedura udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

1.

Przebudowa drogi gminnej Nr 138045N (ul. Usługowa) w Kowalach Oleckich od km 0+000 do km 0+547,0 długości 0,547 km

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 200 000 zł

III

2.

Przebudowa odcinka drogi gminnej w Jabłonowie   (nr 138078N) dz. Nr 56  długości 0,425 km – dokumentacja projektowa

Usługa

Art. 4 pkt 8 Pzp

7 500 zł

I

3.

Cyfrowa Gmina - rozwój   e-usług w gminie Kowale Oleckie

Dostawa

Przetarg nieograniczony

880 680 zł

I

4.

Monitoring miejsc publicznych  w Kowalach Oleckich

Dostawa

Zapytanie ofertowe

19 000 zł

II

5.

Zwiększenie  długości ścieżek i szlaków rowerowych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - budowa i wytyczanie nowych ścieżek i szlaków rowerowych na terenie gminy, poprawa oznakowania istniejących szlaków oraz wydanie mapy opisującej szlaki rowerowe.

Usługa

Art. 4 pkt 8

4 875 zł

III

6.

Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich

Roboty budowlane

Zapytanie ofertowe

151 638 zł

II

7.

Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania dz. Nr 557/105 i 557/109 w Kowalach Oleckich przy ul. Polnej z przeznaczeniem na urządzenie terenu zieleni z funkcją sportowo-rekreacyjną

Usługa

Art. 4 pkt 8

10 000 zł

II

8.

Zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych przy drodze krajowej Nr 65

Usługa

Art. 4 pkt 8

10 000 zł

II

9.

Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania dz. Nr 851, 852, i części nr 431/6 w Kowalach Oleckich z przeznaczeniem na urządzenie terenu zieleni i parkingu przy boisku ORLIK

Usługa

Art.. 4 pkt 8

5 000 zł

II

10.

Doposażenie terenu przy boisku wiejskim w Stożnem, tj. wykonanie  siłowni zewnętrznej

Dostawa

Zapytanie ofertowe

15 000 zł

III

11.

Dostawa paliw dla Gminy Kowale Oleckie w roku 2019

Dostawa

Przetarg nieograniczony

400 000 zł

IV

 

 

Sporządził:

Maciej Kozłowski

Podinspektor IGKm

                                                                                                                                             Zatwierdził:

                                                                                                                          Krzysztof Locman

Wójt Gminy Kowale Oleckie

 


Opublikowano: 15 stycznia 2018 13:22

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Wyświetleń: 276

Gmina Kowale Oleckie

Realizacja: IDcom-jst.pl