publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy: 477/34, 480/7

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE       

   działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.121 ) i § 3, 4 i  6 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

                   ogłasza  publiczny przetarg ustny nieograniczony

          na sprzedaż nieruchomości , stanowiących własność Gminy:

         

1)      nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr geodezyjnym 477/34,

           w obrębie Kowale Oleckie, Kw. OL1C/00005094/1,

           pow.0,0495 ha,

           cena wywoławcza- 7.900 zł,

           wadium- 800 zł (w pieniądzu);

2)      nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze geodezyjnym 480/7,

w obrębie Kowale Oleckie, Kw.OL1C/00002194/1,

pow.0,1604 ha,

cena wywoławcza- 43.900 zł,

wadium- 4.400 zł ( w pieniądzu).

Postąpienie- o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek

złotych.

          Do wylicytowanej ceny  nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości - 457 zł oraz należny podatek VAT (23%).

         W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy działka o nr 477/34 figuruje jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Obciążenia i zobowiązania-dz.477/34 :

Zabudowa na działce nie jest możliwa ze względu na niewielką powierzchnię działki i przebiegającą przez środek sieć kanalizacji sanitarnej-właściciel sieci Gmina Kowale Oleckie.

Działka o nr 480/7 w m. p. z. p. figuruje jako teren zabudowy mieszkaniowej z usługami .

Obciążenia i zobowiązania-dz.480/7 :

Od strony ulicy Leśnej prostopadle do drogi krajowej przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej- właściciel Gmina Kowale Oleckie. Na działce wzdłuż granicy z ulicą Kościuszki znajduje się napowietrzna linia energetyczna- właściciel sieci PGE. Na nieruchomościach zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz Gminy Kowale Oleckie i PGE Dystrybucja Ełk.

Na terenie nieruchomości nie były wykonywane badania geotechniczne gruntu.

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane.

Forma nabycia- na własność.

        Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 roku (piątek) o godz. 1000, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 

 

         W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium

w w/w wysokości   na rachunek  Gminy Nr 68 93390006 0030 0300 0257 0014

w  terminie do 16 kwietnia 2018 r.

Wadium należy wpłacić, z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 16 kwietnia 2018 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy. W tytule wpłaty wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu (w przypadku małżeństwa –imiona i nazwiska małżonków).      

         Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który

wygra przetarg , zwrócone  osobie, która nie wygra przetargu. Zwrot wadium nastąpi przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

        Wadium przepada, gdy  uczestnik przetargu , który przetarg wygrał, uchyla się

od zawarcia umowy.

          Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

-dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo- dowód osobisty(osoba fizyczna),

-w przypadku małżeństwa wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu

  lub upoważnienie małżonka do udziału w przetargu,

- w przypadku osób prawnych -aktualny odpis z właściwego rejestru, akt założycielski

   i dowody tożsamości osób reprezentujących.

  

   Opłatę za nabycie nieruchomości , według ceny osiągniętej w przetargu, należy wpłacić

jednorazowo na rachunek Gminy Nr 25 9339 0006 0030 0300 0257 0012-  najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

 

       Opłaty notarialne, sądowe, ewentualne koszty wznowienia granic ponoszą nabywcy.

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny.

Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy (pokój nr 13, tel. 87 5238279,

wew. 45).

 

 

Kowale Oleckie, dn.14.02.2018 r.

 

Opublikowano: 15 lutego 2018 10:48

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Wyświetleń: 294

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl