publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Kowale Oleckie: nieruchomość gruntowa niezabudowana, o numerze geodezyjnym 268/25, w obrębie Kowale Oleckie, przy ulicy Kościuszki nr 90, Kw.OL1C/00040795/2

WÓJT GMINY KOWALE OLECKIE

działając na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce

nieruchomościami( Dz. U. z 2018 r., poz.2204, z późn.zm.) i § 3, 4, 6 i 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

ogłasza publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność Gminy Kowale Oleckie:

 

nieruchomość gruntowa niezabudowana, o numerze geodezyjnym 268/25, w obrębie Kowale Oleckie, przy ulicy Kościuszki nr 90, Kw.OL1C/00040795/2

pow.0,0283 ha

cena wywoławcza- 6.300 zł

wadium- 600 zł

 

Postąpienie- o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek

złotych.

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostaną doliczone: należny podatek VAT(23%) oraz koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości - 580 zł.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy działka oznaczona jest symbolem 13 MN , jako teren częściowo zainwestowany lub użytkowany rolniczo, przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych lub garaży na samochody osobowe.

Obciążenia i zobowiązania:

Na terenie nieruchomości nie były wykonywane badania geotechniczne gruntu.

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia podziemnej infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane.

Forma nabycia- na własność.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 roku (wtorek) o godz. 1000, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne –właściciele i współwłaściciele lokali budynku nr 90, przy ulicy Kościuszki w Kowalach Oleckich (dz.268/7), jeżeli wpłacą wadium w w/w wysokości na rachunek Gminy Nr 68 93390006 0030 0300 0257 0014 w terminie do 21 sierpnia 2019 r. i zgłoszą na piśmie w terminie do 21 sierpnia 2019 r. uczestnictwo w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego Urzędu w dniu 26 sierpnia 2019 r.

Przyczyna ograniczenia przetargu- brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, działka zlokalizowana przy budynku wielorodzinnym- ul. Kościuszki 90.

Wadium należy wpłacić, z takim wyprzedzeniem, aby w dniu 21 sierpnia 2019 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego Gminy. W tytule wpłaty wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu (w przypadku małżeństwa –imiona i nazwiska małżonków).

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który

wygra przetarg , zwrócone osobie, która nie wygra przetargu. Zwrot wadium nastąpi przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Wadium przepada, gdy uczestnik przetargu , który przetarg wygrał, uchyla się

od zawarcia umowy.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

-dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo- dowód osobisty(osoba fizyczna),

-w przypadku małżeństwa wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu

lub upoważnienie małżonka do udziału w przetargu,

Opłatę za nabycie nieruchomości , według ceny osiągniętej w przetargu, należy wpłacić

jednorazowo na rachunek Gminy Nr 25 9339 0006 0030 0300 0257 0012- najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

 

Opłaty notarialne, sądowe, ewentualne koszty wznowienia granic ponoszą nabywcy.

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny.

Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy (pokój nr 13, tel. 87 5238279,

wew. 45).

 

Kowale Oleckie, dn. 24.07.2019 r.

Opublikowano: 25 lipca 2019 14:21

Kategoria: Przetargi

Źródło: Urząd Gminy Kowale Oleckie

Wyświetleń: 31

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl