Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szkoła Podstawowa w Kowalach Oleckich od 01.09.2008r. ma nadane imię Jana Pawła II zgodnie z Uchwałą Nr XV/120/08 Rady Gminy Kowale Oleckie. Obecnie w szkole uczy się 197 uczniów w 11 oddziałach. Zatrudnionych jest 21 nauczycieli w tym: dwóch nauczycieli przebywa na urlopie zdrowotnym, a dwóch zatrudnionych jest w niepełnym wymiarze czasu pracy. Szkoła położona jest przy głównej ulicy Kościuszki w Kowalach Oleckich.

Nasza szkoła jest atrakcyjną dla uczniów placówką edukacyjną. Dysponuje doskonałym zapleczem sportowym, dydaktycznym oraz socjalnym. Szkoła posiada salę gimnastyczną, boiska sportowe, pracownię komputerową, Centrum Informacji Multimedialnej, bibliotekę wraz z czytelnią, 10 sal lekcyjnych, zaplecze kuchenne i stołówkę szkolną. Przy szkole funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna. Szkoła kształci na wysokim poziomie, który gwarantuje dobre przygotowanie uczniów do następnego etapu edukacji oraz życia we współczesnym świecie. Integruje rodziców wokół wspólnej koncepcji wychowania dzieci. Jest znaczącym elementem środowiska lokalnego.

Pracuje tu wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nauczyciele stale doskonalą swój warsztat pracy, uzyskują nowe kwalifikacje. W szkole ok. 62% nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania, co najmniej dwóch przedmiotów

Jesteśmy szkołą, która wychowuje i kształci, opierając się na powszechnie uznanych wartościach. Nasza szkoła jest przede wszystkim dla uczniów. To oni mają czuć się tu dobrze i bezpiecznie. Uczniom mającym trudności w nauce organizowane są zespoły wyrównawcze z : języka polskiego, matematyki, kształcenia zintegrowanego, języka angielskiego. Prowadzone są również zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, z gimnastyki korekcyjnej oraz logopedyczne. Swoje zainteresowania uczniowie mogą rozwijać na zajęciach pozalekcyjnych: sportowych, ekologiczne, informatycznych, polonistycznych, plastycznych, historycznych i z języka angielskiego. W szkole działa drużyna harcerska oraz Szkolne Koło Caritas.

Uczniowie mają możliwość wykazania się swoimi wiadomościami i umiejętnościami uczestnicząc w konkursach i olimpiadach. W szkole organizowana jest Międzyklasowa Liga Przedmiotowa. Od kilku lat organizujemy Gminny Konkurs Ortograficzny ( z honorowym patronatem Wójta Gminy Kowale Oleckie) oraz Gminny Konkurs Recytatorski. Młodzi matematycy, co roku wyróżniani są w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur oraz Ogólnopolskim Konkursie Alfik. Szkoła, co roku przygotowuje uczniów do konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Uczniowie przez kolejne lata kwalifikowali się na szczebel rejonu i województwa. Szkoła może pochwalić się dużymi osiągnięciami sportowymi. Uczniowie biorą udział w licznych zawodach na szczeblu gminy, powiatu, rejonu i województwa, odnosząc sukcesy.

Uczniowie mają ciągły, bezpłatny dostęp do Internetu. Jednak, jeśli ktoś woli tradycyjne środki przekazu może korzystać z bogatego księgozbioru czytelni i biblioteki w postaci ok. 23 000 książek. W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski. Od wielu lat ukazuje się szkolne czasopismo „ Uczniak”.

Opublikowano: 16 listopada 2015 10:20

Kategoria: Szkoły w Naszej gminie

Wyświetleń: 1222

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl