Środowiskowy Dom Samopomocy w Kowalach Oleckich

 (link otworzy duże zdjęcie)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kowalach Oleckich:
godziny otwarcia: 7:00 - 15:00
adres: ul. Kościuszki 29
19 - 420 Kowale Oleckie
tel. 087 610 01 69
e-mail: sds.kowaleoleckie@op.pl 

Zespół wspierająco - aktywizujący: 

Teresa Jaślan - kierownik zespołu ŚDS
Maciej Śnieżyński - psycholog, prowadzący także muzykoterapię;
Joanna Sinderewicz - terapeuta zajęciowy;
Halina Olszewska - pedagog/pracownik socjalny
Agnieszka Jakubowska - pracownik socjalny;
Janusz Fiertek - pedagog, prowadzący pracownię komputerową;
Agnieszka Czerwińska - Fizjoterapeuta
Bogusław Bziom - terapeuta


Środowiskowy Dom Samopomocy w Kowalach Oleckich jest placówką dziennego pobytu o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, dla osób pełnoletnich niepełnosprawnych:

typ A - dla osób przewlekle psychicznie chorych;
typ B - dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim znacznym i umiarkowanym, a także z lekkim upośledzeniem, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne;
typ C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Celem Domu jest udzielenie dla osób niepełnosprawnych kompleksowego wsparcia i rehabilitacji poprzez:
- utrzymanie dobrej sprawności fizycznej, psychicznej oraz społecznej uczestników;
- kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych podopiecznych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości;
- kształtowanie samodzielności działania w sytuacjach bytowych;
- poprawa sprawności funkcjonowania w codziennym życiu w miejscu zamieszkania i w środowisku lokalnym; 
- rozwijanie umiejętności aktywnego życia oraz organizacji czasu wolnego;
- opiekę oraz wspieranie uczestników w różnych sytuacjach życiowych;
- współpracę ze środowiskiem rodzinnym podopiecznych;
- integracją ze środowiskiem lokalnym;
- ochrona praw i interesów osób korzystających z usług Domu.

Do zadań Domu należy udzielanie uczestnikom kompleksowego wsparcia w zaspakajaniu potrzeb oraz w rozwiązywaniu problemów i dążeniu do samorealizacji uczestników poprzez:
1. Wszechstronną diagnozę rozwoju psychoruchowego, usprawnienie rozwoju psychoruchowego oraz kompensacja zaburzonych czynności tak, aby podopieczny mógł jak najpełniej i jak najbardziej samodzielnie funkcjonować w społeczestwie zgodnie z jego możliwościami psychofizycznymi.
2. Udostępnienie i zabezpieczenie pomieszczeń wraz z wyposażeniem niezbędnym do codziennego przebywania uczestników i umożliwiającym prowadzenie terapii zajęciowej.
3.Organizowanie zajęć terapeutycznych odpowiednich do możliwości oraz zainteresowań uczestników.
4. Prowadzenie usług terapeutycznych w formie indywidualnej i grupowej zgodnie z opracowanym programem indywidualnym uczestnika oraz odpowiednio do aktualnego stanu zdrowia psychofizycznego - potrzeb i możliwości.
5. Organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych, rekreacyjnych oraz pomoc w organizowaniu imprez okolicznościowych.
6.Pomoc socjalna.
7.Przestrzeganie praw i dbanie o interesy osób korzystających z usług Domu.
8. Poradnictwo oraz wsparcie psychologiczne dla uczestników, opiekunów i członków rodziny uczestników.
9. Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego.
10. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu i pracy.

Integracja osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną ze środowiskiem lokalnym i ponadlokalnym poprzez:
1. Kształtowanie samodzielności i przestrzegania zasad współżycia w środowisku.
2. Rozwój zainteresowań własnych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej.
3. Kształtowanie rozwoju kulturalnego i osobowożyciowego uczestników.
4. Działania o charakterze integracyjnym i informacyjnym skierowane do mieszkańców gminy.
5. Integracja ze środowiskiem poprzez współpracę z ośrodkami kultury, szkołami, innymi ŚDS.
6. Organizacja i uczestnictwo w przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych.

Do zadań domu należy świadczenie uczestnikom następujących usług:
1 .Poradnictwo i konsultacje psychologiczne;
2. Psychoedukacja;
3. Rehabilitacja — usprawnianie ruchowe;
4. Zajęcia teatralne;
5. Zajęcia z zakresu terapii zajęciowej — rozwijanie umiejętności, uzdolnień i zainteresowań, z wykorzystywaniem różnych technik arteterapii;
6. Trening z zakresu prowadzania gospodarstwa domowego i wykorzystywania różnych sprzętów AGD oraz RTV.
7.Przyuczanie do wykonywania różnych prac z wykorzystywaniem technik komputerowych;
8. Zajęcia rewalidacyjne;
9. Trening samoobsługi, w tym utrzymania higieny osobistej.
10. Zajęcia relaksacyjne i muzykoterapia.
11. Poradnictwo socjalne i pomoc w bieżących sprawach administracyjnych (np. pomoc w aplikacji i wypełnianiu stosownych wniosków, podań, kontaktów z urzędami i instytucjami publicznymi i innych)
12. Konsultacje psychiatryczne odpowiednio do potrzeb uczestników.
13. Wycieczki i wyjścia rekreacyjne.

Opublikowano: 16 listopada 2015 10:30

Kategoria: Nasza Gmina

Wyświetleń: 3314

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl