Rozwój gospodarki i przedsiębiorczości

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zrównoważony i harmonijny rozwój gminy to proces wymagający od władz szczególnych umiejętności. Możliwe to jest, gdy zarządzanie gminą wynika ze sformułowanego planu strategicznego, w którym określone są cele, programy i zadania. Cele strategiczne, stanowiąc ramy zrównoważonego rozwoju gminy, muszą zapewnić maksymalną efektywność gospodarczą, możliwie najwyższy poziom warunków bytowych i konsumpcji oraz takie użytkowanie zasobów, aby zapewnić ciągłość istnienia gminy. Taką zasadę obrał samorząd gminy Kowale Oleckie, zaś jego wszystkie działania ukierunkowane na rozwój gminy zawsze były i będą uwzględniały jej mieszkańca. Priorytetem gminy jest nieprzerwane inwestowanie w infrastrukturę. Od 15 lat samorząd corocznie przeznacza na ten cel powyżej 25% własnego budżetu. Realizowane inwestycje zawsze są wymiernie wspierane środkami zewnętrznymi.

Rozwój wodociągów:
Gmina z wielkim zaangażowaniem i powodzeniem uczestniczy w projektach wspomagających rozwój infrastruktury wiejskiej. Dowodem na to jest zwodociągowanie 99% gospodarstw domowych, do których woda płynie siecią wodociągową o długości ponad 200 kilometrów i jest dystrybuowana z 2 nowoczesnych Stacji Poboru i Uzdatniania Wody zlokalizowanych w Kowalach Oleckich i Stożnem. Rozbudowa wodociągu pozwoliła na wydatny rozwój gospodarstw rolnych w tym produkcji mleka i bydła rzeźnego. Rurociągi sieci wodociągowej zostały wybudowane w obrębie ciągów komunikacyjnych wzdłuż wytyczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy stref rozwoju gospodarczego. By koszty dostawy wody były jak najmniejsze gmina prowadzi obsługę mieszkańców w oparciu o pracowników referatu ds. komunalnych tutejszego urzędu.

Rozwój dróg 
Niezwykle istotnym elementem infrastruktury technicznej mającym wpływ na rozwój ekonomiczny i społeczny wspólnot lokalnych jest układ oraz stan sieci dróg. Przez gminę przebiega liczna sieć dróg tworząca dogodne połączenie z większymi miastami. W ostatnim okresie wszystkie kategorie dróg, przy wydatnym wsparciu gminy są poddawane gruntownym przebudowom. Gmina na realizację przebudowy drogi krajowej Nr 65 w miejscowości Kowale Oleckie przekazała GDDKiA Oddział w Olsztynie – 100 tys. zł. Samorząd lokalny zarządzając około 320 kilometrami dróg poddaje je bieżącym konserwacjom i remontom lub całkowitym przebudowom z wykorzystaniem własnego sprzętu i kadry technicznej. Corocznie modernizujemy drogi gminne w ramach TFOGR. W roku 2009 dokonaliśmy pełnej przebudowy ul. Kolejowej i Sportowej w Kowalach Oleckich wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz drogi we wsi Lakiele w ramach NPPDL. Plany na przyszłość również zakładają dalsze inwestowanie w infrastrukturę transportową.

Rozwój sieci teleinformatycznej
Równolegle z inwestowaniem w infrastrukturę drogową Gmina inwestuje w rozwój sieci teleinformatycznej. Z dużym zaangażowaniem wspomagając wszystkich operatorów sieci komórkowych przy lokalizacji stawiania masztów, udostępniając również swój teren. W celu przyspieszenia rozwoju telefonii przewodowej i sieci internet Gmina wydzierżawiła Telekomunikacji Polskiej lokal na budowę nowej centrali telefonicznej uwzględniającej świadczenie usług teleinformatycznych mieszkańcom z terenu gminy.

Tworzenie warunków dla inwestorów
Rozbudowując sieć wodociągową oraz kanalizując z Programu Phare Struder gminną miejscowość stworzyliśmy dogodne warunki dla budownictwa indywidualnego i inwestorów zewnętrznych.

Utrzymanie zakładów pracy i zatrudnienia
Od początku transformacji działalność samorządu gminnego uwzględniała również tworzenie dobrego klimatu dla utrzymania i rozwoju miejscowych zakładów pracy, tj. Odlewni Żeliwa, Cegielni, Żwirowni. Konsekwencją tego jest obecnie sukcesywnie zwiększające się zatrudnienie w przedmiotowych zakładach. Gmina organizuje również roboty publiczne dla blisko 100 osób rocznie. Osoby są zatrudniane przy bieżącej obsłudze i utrzymaniu mienia gminnego oraz uczestniczą w niewielkich zadaniach inwestycyjnych. Wspomniana forma pracy daje pracującym wiele satysfakcji oraz pozwala czuć się potrzebnym na rynku pracy.

Wykorzystanie środków unijnych
Gmina Kowale Oleckie stara się aplikować po środki unijne zawsze kiedy jest to możliwe. To głównie dzięki środkom unijnym przedakcesyjnym: Phare Rapid, Phare 99, Phare SIPFF i BREF oraz Sapard została zwodociągowana gmina. Z programu Phare Struder w 1995 r. została wybudowana oczyszczalnia ścieków w gminnej miejscowości. W ramach PAOW dokonaliśmy modernizacji ul. Witosa i wybudowaliśmy plac handlowo-parkingowy. W roku 2006 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego zostały urządzone tereny zielone jako miejsce wypoczynku mieszkańców wsi Kowale Oleckie. W 2004 r. w ramach Programu Sapard wykonany został zbiornik rekreacyjny wraz z pomostem, plażą, parkingiem i drogą dojazdową.

W dziedzinie rolnictwa:
Zagospodarowanie terenów rolniczych: znikły odłogi, tereny zagospodarowane rolniczo: mleko, trzoda chlewna
- powiększenie gospodarstw – pomoc rolnikom przy zakupie ziemi z ANR, informuje w Urzędzie Gminy, na sesjach Rady Gminy, na zebraniach wiejskich (ile gospodarstw i jakich);  
- pomoc Urzędu Gminy przy zalesianiu terenów [160 ha];  
- propagowanie tworzenia i funkcjonowania spółek producenckich na sesjach Rady Gminy, posiedzeniach Komisji Rady, na zebraniach wiejskich;  szkolenia w Urzędzie Gminy prowadzone przez pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Izb Rolniczych;  
- pomoc doradcza dla młodych rolników: rozprowadzanie broszur propagujących PROW;  
- pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje – płatności obszarowe i renty strukturalne;
- propagowanie korzyści z produkcji żywności ekologicznej: najpierw dla kręgu z gminy (jarmarki cotygodniowe)

W dziedzinie ekologii:  
- inwestycje proekologiczne w gminie: oczyszczalnia ścieków w Kowalach Oleckich wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Kowalach Oleckich i Danielach;
- zakup pojazdu specjalnego (śmieciarki)i pojemników do segregacji odpadów komunalnych w ramach programu  
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Staczach z udziałem środków pochodzących z ANR,  
- wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,  
- wykonanie projektu kanalizacji miejscowości Stożne i Golubki,  
- karosacja pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kowalach Oleckich ze środków WFOŚiGW,  
- na bieżąco prowadzimy akcje wśród społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska (w zakresie zanieczyszczania wód, powietrza, gleby, oszczędzania energii, itp.)

W dziedzinie bezpieczeństwa:
- gmina uczestniczy w ogólnopolskim programie na rzecz bezpieczeństwa „Razem bezpieczniej”,  
- w obiektach szkolnych oraz w budynku administracyjnym urzędu zostały zainstalowane systemy zabezpieczenia przeciwłamaniowego oraz p.poż.,  
- w gimnazjum oraz szkole podstawowej w Kowalach oleckich zainstalowany został monitoring, którego celem jest nadzór nad poprawnym zachowania dzieci w szkole,  
- gmina na bieżąco dokonuje wyłapywania bezpańskich psów z terenu gminy, które niejednokrotnie są podrzucane na nasz teren z ościennych gmin, koszt roczny to ponad 120 tys. zł.,  
- na bieżąco doposażamy jednostki OSP w niezbędny sprzęt i wyposażenie, szkolimy strażaków, współpracujemy z Komendą Powiatową PSP i Komendą Policji,wspomagamy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze,  
- przeprowadzamy akcje promujące bezpieczeństwo na terenie gminy, które są realizowane za pomocą dystrybucji ulotek, informatorów i broszur tematycznych.

Opublikowano: 16 listopada 2015 12:36

Kategoria: Nasza Gmina

Wyświetleń: 1204

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl