Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 (link otworzy duże zdjęcie)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich został powołany do życia w 1990 r. na podstawie § 1 uchwały nr IX/47/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 9 marca 1990 r. w Kowalach Oleckich. Ośrodek nasz jest gminną jednostką organizacyjną utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej zarówno własnych jak i zleconych.

Od początku swojej działalności Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mieścił się w różnych lokalnych, pomieszczeniach. Obecnie zajmuje 2 pomieszczenia Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich przy. Ul. Kościuszki 44. Pomieszczenia te dzięki staraniom pracowników GOPS oraz Wójt Gminy zostały przystosowane, wyremontowane i wyposażone w 100% z pozyskanych przez w/w pracowników środków, od ówczesnego Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Pani Anny Szyszki.

W 2007 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski Pani Anna Szyszka uhonorowała pracowników GOPS nagrodami i wyróżnieniami. Był to bardzo zaskakujący i ważny dla nas gest zrozumienia i wsparcia naszej trudnej i żmudnej pracy.

Od 1990r. GOPS w Kowalach Oleckich kierowały 3 osoby: 
- w latach 1990 – 2005 r. Pani Teresa Krygier, 
- w latach 2006 – 2007 funkcję kierownika pełniła Pani Teresa Stasiukiewicz,
- natomiast od września 2007 r. do nadal kierownikiem GOPS jest Pani mgr Joanna Kowalewska.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz dobrej bazy lokalnej, wyposażonej w nowy sprzęt komputerowy, biurowy. Od początku swej działalności rozwinął też swoje działania. Wprowadzono nowe formy pomocy i wsparcia rodzinom i osobom biednym, chorym, samotnym i niepełnosprawnym z terenu Gminy Kowale Oleckie.

Od 2008 roku GOPS wykorzystuje możliwości jakie dają programy unijne Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich. W 2008 r. otrzymaliśmy dotację rozwojową w wys. 168 848,14 zł na realizację projektu „Integracja Społeczna Szansą na Lepsze Jutro” w ramach POKL Priorytet VII, działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Projekt ten w 90% sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , a 10% środków otrzymaliśmy ze środków gminnych. W ramach tego projektu przeprowadziliśmy 3 szkolenia zawodowe i przeszkoliliśmy 24 osoby. 8 osób uczestniczyło w szkoleniu SPAWACZ metodą MAG, 8 osób w szkoleniu OPIEKUNKA DOMOWA oraz 8 osób w szkoleniu ASYSTENT RODZINY. Wszystkie działania poprzedzane były diagnozą i rozeznaniem potrzeb w środowisku.

W 2008 r. GOPS uczestniczył też w pracach nad wnioskiem o pozyskanie środków w ramach PPWOW, a następnie przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Gminę Kowale Oleckie na świadczenie usług społecznych i w ten sposób pozyskaliśmy środki w wys. 126.000,00 zł na realizację usług opiekunki domowej i asystenta rodziny na lata od 01 listopada 2008 r. do 31 listopada 2009 r.

6 osób przeszkolonych w ramach szkoleń projektu POKL w 2008 r. założyło własną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia usług asystenta rodziny i opiekunki domowej. Dzięki środkom PPWOW mogliśmy zlecić w/w osobom prowadzenie tych usług. Zatem 6 osób pozyskało pracę, GOPS zapewnił przez rok nieodpłatnie usługi opiekuńcze 20 osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym oraz 10 rodzinom niewydolnym w sprawach opiekuńczo - wychowawczych pomoc, wsparcie i opiekę, którą sprawowało 3 asystentów rodziny.

W 2008 r. również zrodziła się idea utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalach Oleckich dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną - typ AB. Dzięki staraniom Wójt Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przychylności Rady Gminy oraz środkom Wojewody Warmińsko – Mazurskiego uzyskaliśmy dotację na remont, doposażenie i uruchomienie 20 miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego. Jest zadaniem zleconych gminie Kowale Oleckie, funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich. Środowiskowy Dom Samopomocy odgrywa bardzo ważną rolę w całym lokalnym społeczeństwie. Jest punktem integrującym ludzi niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, stanowi wyzwanie i oparcie dla biednych, chorych ludzi. Jest źródłem stanowiącym pomost nad przepaścią życia, cierpienia i bólu.

01 grudnia 2009 r. minął rok działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalach Oleckich, z tej okazji pracownicy utworzyli pokaz multimedialny, który stanowi załącznik Nr 1 do tego opisu.

2008 r. obfitował w działania i nowe inicjatywy pomocowe GOPS. Dzięki staraniom oraz środkom programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” została wyremontowana kuchnia Gimnazjum w Kowalach Oleckich oraz utworzona i doposażona Jadłodajnia w Kowalach Oleckich dla ubogich, bezdomnych, starszych, chorych i niepełnosprawnych osób. Jadłodajnia stanowi również ważny element wsparcia społecznego, zrozumienia potrzeb drugiego człowieka, empatii i współdziałania.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na co dzień współpracuje z lokalnymi szkołami, kościołem, Gminnym Centrum Kultury , Domem Pomocy Społecznej „Zacisze”, kołem CARITAS oraz innymi organizacjami i związkami o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym. Często współpracujemy też z Ośrodkiem Dla Osób Ubogich I Bezdomnych „Monar-Markot” w Garbasie, gdzie możemy liczyć na pomoc szczególnie ludziom bezdomnym w okresie zimy przez umieszczenie ich w tym ośrodku, prze co unikamy zamarznięć, odmrożeń itp.

Przykładem dobrych praktyk w zakresie współpracy Ośrodka Pomocy z innymi organizacjami jest również wspólny projekt ze Stowarzyszeniem „Kraina Szeskich Wzgórz”. W marcu 2009 r. przystąpiliśmy wspólnie do konkursu ogłoszonego prze Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego i pozyskaliśmy środki na uruchomienie, utworzenie „Punktu Konsultacyjnego” gdzie 2 razy w tygodniu po 2 godz. przyjmuje nieodpłatnie prawnik i psycholog. Z usług tych może skorzystać każdy mieszkaniec gminy Kowale Oleckie niezależnie czy korzysta, cze nie z pomocy tutejszego ośrodka.

W 2009 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich kontynuował tez realizację projektu „Integracja Społeczna Szansą na Lepsze Jutro”. Pozyskaliśmy dodatkowe środki w wys. 143 264,48 zł natomiast 17 707,52 zł pochodziły z budżetu gminy i stanowiły wkład własny do projektu. W ramach działań tego projektu w 2009 r. zorganizowaliśmy 2 szkolenia zawodowe kamieniarz i brukarz dla 22 osób oraz dla 10 osób przeprowadziliśmy „Szkołę dla Rodziców”. Szkoła ta prowadziła działania terapeutyczne, naprawcze, edukacyjne dla rodzin dysfunkcyjnych mających duże problemy w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

GOPS od października 2007 r. prowadzi również Świetlicę Socjoterapeutyczną dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, która stanowi dodatkowe wsparcie i pomoc najmłodszym członkom naszej społeczności. W świetlicy tej dzieci mogą bardzo twórczo spędzić swój czas wolny i dodatkowo otrzymać fachową pomoc w dręczących ich problemach dnia codziennego. Niektóre z działań świetlicy zostały uwiecznione na zdjęciach, które stanowią załącznik Nr 2 do niniejszego pisma.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest obecnie prężnie działającym zakładem, który wychodzi na przeciw rodzącym się problemom i zjawiskom. Wykorzystuje różne możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych prze co może inicjować nowe rozwiązania, cenione nowe formy pomocy, działania naprawcze i profilaktykę.

Wszystko to dzieje się w niespełna 6000 gminie, przy udziale 2 pracowników socjalnych, kierownika, księgowej i aspiranta pracy socjalnej pod czujnym, doświadczonym okiem Pani Wójt Gminy Kowale Oleckie oraz wsparciu całej Rady Gminy Kowale Oleckie.

Opublikowano: 16 listopada 2015 12:37

Kategoria: Nasza Gmina

Wyświetleń: 4145

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl