Protokół z konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

 (link otworzy duże zdjęcie)

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotem konsultacji był projekt Roczny Programu Współpracy Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: 26.10.2015 r. do 09.11.2015 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projekt wyżej wskazany został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kowale Oleckie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kowale Oleckie.

W wyznaczonym terminie konsultacji zgłoszona została jedna uwaga do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kowale Oleckie na rok 2016 złożona w formie elektronicznej przez Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny, ul. Wolności 11, 19-500 Gołdap reprezentowane przez p. Zbigniewa Mieruńskiego i p. Wiolettę Anuszkiewicz. Propozycja zmiany brzmienie zapisu: §6, pkt. 1 podpunkt 10) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy – prowadzenie Centrum Organizacji pozarządowych, dofinansowanie działalności organizacji – „DZIAŁAJ LOKALNIE”. 

Innych uwag w trakcie trwania konsultacji nie zgłoszono.

 

Protokół sporządził:

Referent Tomasz Kosobudzki

Referat Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

Ewidencji Działalności Gospodarczej

Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich  

10.11.2015 r. Kowale Oleckie

Opublikowano: 17 listopada 2015 13:26

Kategoria: Organizacje pozarządowe

Wyświetleń: 469

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl