Zarządzenie Nr Or.0050.10.2016 Wójta Gminy Kowale Oleckie z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kowale Oleckie w 2016 roku, przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1118, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kowale Oleckie Nr XXII/156/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie określenia trybu i zasad postępowania w zakresie udzielania dotacji na realizację zadań własnych Gminy poprzez samorząd gminny podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, uchwały Rady Gminy Kowale Oleckie Nr RG.0007.68.2015 z dnia 18 listopada  2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kowale Oleckie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok i uchwały NR RG.0007.88.2015 Rady Gminy Kowale Oleckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowale Oleckie na 2016 r., zarządza się co następuje:

§ 1

  1. I.                   Ogłasza się otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2016 roku przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – w szczególności organizację zawodów, rozgrywek, spartakiad, turniejów i rajdów sportowych, biegów przełajowych w Gminie Kowale Oleckie oraz jej reprezentacja na zewnątrz  -
15 000,00 zł

2. Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych – 2 000,00 zł

3. Działania integracyjne w formie organizacji festynów, spotkań, inicjatyw propagujących podniesienie bezpieczeństwa, „Dni rodziny”, „Czas dla rodziny” – 5 000,00 zł

4. Organizacja imprez, przeglądów, dni, konferencji związanych z promocją dziedzictwa kulturowego i patriotycznego – 2 000,00 zł

5. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie – 5 000,00 zł

6. Stworzenie różnych form spędzania wolnego czasu (obozy, półkolonie, zimowiska, wycieczki oraz finansowanie imprez dla dzieci i młodzieży) jako promocja zabawy bez alkoholu i środków psychoaktywnych – 30 000,00 zł

II. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej,

2)      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

3)      na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kowalach Oleckich.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Opublikowano: 18 lutego 2016 14:57

Kategoria: Organizacje pozarządowe

Załączniki:

zarzadzenie_nr_or_0050102016_pop.doc [79.5 KB]

Zarządzenie [1.54 MB]

zalacznik_nr_1wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego.rtf [203.8 KB]

zalacznik_nr_2wzor_umowy_o_wsparcie_powierzenie_realizacje_zadania_publicznego.rtf [112.64 KB]

zalacznik_nr_3wzor_sprawozdania_z_wykonania_zadania_publicznego.rtf [253.79 KB]

Wyświetleń: 518

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl