Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy kowale oleckie

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) Wójt Gminy Kowale Oleckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 17 lutego 2016 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarach:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – w szczególności organizację zawodów, rozgrywek, spartakiad, turniejów i rajdów sportowych, biegów przełajowych w Gminie Kowale Oleckie oraz jej reprezentacja na zewnątrz:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

 

 

1.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Rekreacji „KOWALAK”

„Rozwój kultury fizycznej szansą na sukces w życiu”

 

 

 

15 000,00zł

Środki rozdysponowane w całości.

2. Zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – działania integracyjne poprzez organizację festynów, spotkań i wycieczek integracyjnych:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

 

1.

 

Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”

 

„Przegląd Artystyczny Talentów Osób Niepełnosprawnych”

 

 

2 000,00zł

Środki rozdysponowane w całości.

3. Działania integracyjne w formie organizacji festynów, spotkań, inicjatyw propagujących podniesienie bezpieczeństwa, „Dni rodziny”, „Czas dla rodziny”:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

 

1.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Rekreacji „KOWALAK”

„IV Festiwal Czterech Kultur – Europa skarbnicą dziedzictwa przodków”

 

5 000,00zł

Środki rozdysponowane w całości.

4. Organizacja imprez, przeglądów, dni, konferencji związanych z promocją dziedzictwa kulturowego i patriotycznego:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

 

1.

 

Stowarzyszenie „Kuźnia Dobrych Praktyk”

 

„VI Przegląd Poezji i Prozy Patriotycznej”

 

2 000,00zł

Środki rozdysponowane w całości.

5. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

 

Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej

 

„Centrum Organizacji Pozarządowych”

 

Oferta odrzucona z powodów formalnych

2.

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny

 

„Konkurs grantowy Działaj Lokalnie IX-2016”

 

Oferta odrzucona z powodów formalnych

 

6. Stworzenie różnych form spędzania wolnego czasu (obozy, półkolonie, zimowiska, wycieczki oraz finansowanie imprez dla dzieci i młodzieży) jako promocja zabawy bez alkoholu i środków psychoaktywnych:

 Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

 

UKS „TROPS”

 

„Stawiamy na ruch”

 

9 000,00zł

2.

 

UKS „Kowaliki”

 „Radosna minki mamy, gdy sport z rodzicami uprawiamy”

 

9 000,00zł

3.

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Rekreacji „Kowalak”

„W zdrowym ciele, zdrowy duch. Sport jako metoda profilaktyki uzależnień”

 

 

3 000,00zł

4.

 

UKS „Kowalak”

 

„Razem po zdrowie”

 

9 000,00zł

Środki rozdysponowane w całości.

 

Kowale Oleckie, 22 marca 2016 r.

Opublikowano: 30 marca 2016 14:03

Kategoria: Organizacje pozarządowe

Wyświetleń: 586

Archiwalna strona UG Kowale Oleckie zapraszamy na www.kowaleoleckie.eu

Realizacja: IDcom-jst.pl